Biz Kimiz

Mawlavi Ring;

Dünyanın birlik ve beraberliğe, Aşka, şefkate, vefaya eskiden daha da çok ihtiyacı olduğu bu dönemde, tüm Mevlânâ Hudavendigâr Aşıkları ile  Mevleviliğe ilgi duyanları buluşturmak için kuruldu.

Mevlevilik hakkında bilgi vermek, seyri sulûk yolunda  hali  paylaşmak; yolu bilenlerle, Aşk’ı ve tasavvufu Hz.Pir’in gölgesinde onun gösterdiği gibi yaşamak için yola çıkanları; suyu bulanlarla, suyu  arayanları ez cümle tüm  hemrehanları buluşturmak  için var.

Gönlümüzden geçen; O’nun cân ve gönül oğlu olabilmek; O’nun feyz ve nûruyla; yüce himmet ve muhabbetiyle yaşayabilmek... O"nun cemâl tecellîsi nûrunun pervâneleri olan cânlarla, cânânlarla, hem-bezm, hem-dem olabilmek...

Mevlânâ’mızın bilgeliği manevi dünyayı çalışmak için bir araçtır. Dünyamızı keşfetmek için, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri kullanırız. Ancak doğal bilimler sadece beş duyumuzla algıladığımız fiziksel dünyayı çalışır. İçinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için, duyularımızın algılayamadığı gizli (Batini) âlemi keşfedebilecek bir araştırma aracına, bir rehbere ihtiyacımız vardır. Hz. Mevlânâ, “Benden sonra mürşidiniz Mesnevî"dir” diyerek Mesnevi-Şerif ile bize bu imkanı bahşetmiştir.

 

Mescid ü meyhânede çağırırım dost dost

Ka’be vü büthânede çağırırım dost dost

 

Beyti mazmûnunca insân-ı kâmil her mekânda dostu çağırmaktadır. Yüce Allah bizi dostlarına dost kılsın.

Etrafındakiler onun ;

 

Herkesî ez zannı hod şüd yâr-i men

Ve’z derûn-ı men necüst esrâr-ı men

 

Herkes kendi zannınca benim yârim olduysa da derûnumdaki esrârımı anlayan bulunmaz, feryâdını o meclisin hâli te’sîrinden zannederler.

Hakîkatte feryâdının neden ileri geldiğini bilmezler.

Yüce Allah, Hz. Pir’in esrarını anlamayı nasib etsin.

Bu vesile ile bu uzun ve  meşakatli yolda olan, bu yolda emeği geçen, dünya üzerinde   Hz.Hudavendigar'ın bilinmesine,  ön ayak olmuş, destek vermiş tüm Çelebiyân-i Kiram, Zevi'l ihtiram, meşayih-i hulefâ, dedegân, dervîşân, hâzırân, gaaibân, dûstân, muhibbân  ve fukarâ-i mazi râ nın demine devranına hu.

Aşk-u niyaz eder baş keseriz.

Mawlavi Ring

© Copyright 2012 Mawlavi Ring. All Rights Reserved